Passend onderwijs

Van Passend Onderwijs tot Plusklas en Intensieve Taalklas, op de KWS willen we ervoor zorgen dat ieder kind zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op het cognitieve, maar ook op het sociaal-emotionele gebied.

Zorgverbreding hoort bij de kern van ons onderwijs. De grenzen van onze zorg worden bepaald door het kind, de leerkracht en de groep. Vragen die hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen wij het kind genoeg bieden, kan de leerkracht het aan en komt de groep niet te kort door één of meer zorgleerlingen. Als team kiezen wij voor zorg die we kunnen waarmaken voor het individuele kind. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Een goede klassenorganisatie;
  • Zelfstandig werken om tijd vrij te maken voor leerlingen die het nodig hebben. Gedurende deze tijd krijgen leerlingen extra uitleg van de leerstof of pré-teaching van de leerstof die nog gaat komen;
  • Voldoende ambulante tijd voor de interne begeleiders;
  • Een leerkracht die gedurende drie ochtenden per week leerlingen van groep 4 t/m 8 begeleidt die op taal- en/of rekengebied meer nodig hebben dan de methode aanbiedt;
  • Een leerkracht die kinderen begeleidt in het kader van passend onderwijs;
  • Het functioneren van ouders in de zorg op school;
  • Voldoende financiële middelen voor extra leermiddelen.

Op de KWS wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door twee interne begeleiders. Wanneer er in de formatie ruimte over is, kan het zijn dat een leerkracht als extra taak krijgt leerlingen met leermoeilijkheden extra te gaan begeleiden. Hier treft u het zorgplan van de KWS aan.

Hoog- en meerbegaafde leerlingen
 

Leer je erg makkelijk, haal je altijd hoge cijfers of heb je een bijzonder talent op een bepaald vakgebied? De individuele begeleiding op de KWS zorgt dat je de juiste kansen krijgt. Klik hier voor meer informatie...

Intensieve taalklas
 

Kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn of die thuis anderstalig worden opgevoed kunnen een grote taalachterstand hebben. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het leerproces, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Klik hier voor meer informatie over de Intensieve Taalklas...

Zorgplicht

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden.

Overleg

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder overleggen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit besproken met de interne begeleider van de school. Blijven er uitdagingen dan kan de school overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan de school verbonden zijn.

Speciaal (basis) onderwijs

Kinderen die het ondanks de extra hulp niet redden in het regulier onderwijs kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs waar de klassen kleiner zijn, er meer begeleiding en expertise is. In Apeldoorn werken de twaalf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Handige links

Meer weten over de ondersteuning van kinderen met extra zorg of speciaal onderwijs? Klik op een van onderstaande links: