Betrokken ouders

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ben je betrokken als ouder dan heeft dit een positief effect op jouw kind en het kind van een ander. Samen met ouders wordt het onderwijs op iedere school verrijkt.

Op PCBO Koningin Wilhelmina zijn er veel mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn. Naast betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind tijdens de ouder-kind-gesprekken kan je als ouder ook actief helpen binnen school. Hier biedt onze school verschillende mogelijkheden voor. Essentieel voor het optimaal functioneren van een school. Hieronder vind je verschillende manieren om actief betrokken te zijn bij school. 

Medenzeggenschapsraad (MR)

Als ouder kun je zitting nemen in onze MR. De MR volgt de beleidsbeslissingen vanuit de PCBO en de KWS en zien toe op de uitvoering hiervan. De MR bevordert de openbaarheid, openheid en het onderling overleg binnen de school. Vragen over beleidsbeslissingen? De MR is je aanspreekpunt!

De medezeggenschapsraad uit 3 ouders en 3 teamleden. Zit je boordevol ideeën m.b.t. beleidsmatige zaken en kijk je graag positief kritisch naar beleid, dan is de MR wellicht wat voor jou! Gaat er een lid weg dan wordt dit gecommuniceerd via de school en kan iedere ouder zich verkiesbaar stellen.

Rechten
De MR heeft twee soorten rechten met betrekking tot beleidszaken:
1. instemmingsrecht 
2. adviesrecht

Contactadres: mrkws@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de KWS is onmisbaar in de organisatie en assistentie van buitenschoolse activiteiten en festiviteiten op school. Pleinfeest, schoolreisjes, zonder OR is het niet mogelijk. De OR heeft als belangrijke taak dan ook het beheer van de ouderbijdrages. In overleg met het team van de KWS (evenemententeam) en de directie staat de OR borg voor een zinvolle besteding van de ouderbijdrage.

Ben je enthousiast en praktisch ingesteld, dan is de OR echt iets voor jou! Naast dat je zitting kan nemen in de raad vraagt de OR ook regelmatig extra hulp bij de organisatie van activiteiten. Veel ouders werken een of meerdere keren als vrijwilliger mee, onder meer voor het:

 • pleinfeest;
 • kinderboekenweek;
 • kerstviering;
 • sinterklaasfeest;
 • uitstapjes w.o. schoolreis/museumbezoek;
 • sporttoernooien;
 • toneelprojecten;
 • informatie- en ouderavonden.

Contactadres: orkws@pcboapeldoorn.nl

Pleinwacht

Iedere dag spelen kinderen tijdens de lunchpauze 30 minuten buiten. Een heerlijk moment voor kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Ze genieten van een welverdiende pauze. Tijdens het buitenspelen is er altijd iemand vanuit het team aanwezig. Vanuit ouders is er een vaste coördinator voor de pleinwacht. Samen met de hulp van andere ouders vormen zij de pleinwacht. Samen zorgen zij voor:

 • Het klaarzetten van de speelmaterialen;
 • Aanschaf nieuw materiaal voor de pauze (coördinator);
 • Toezicht op plezier en veiligheid tijdens de pauze;
 • Oplossen van kleine ongelukjes.

We vragen aan alle ouders om één of twee keer per jaar tijdens een pauze pleinwacht te komen houden. Met elkaar is dan zo een heel jaar snel gedekt!

Contact: orkws@pcboapeldoorn.nl

 

Verkeersbrigade

De Koningin Wilhelminaschool ligt in het hart van Apeldoorn. Onze leerlingen komen niet alleen uit het centrum en de aangrenzende wijken, maar ook uit de wijde omtrek. Veel van onze leerlingen moeten de drukke Loolaan oversteken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, staan er ter hoogte van de Prof. Röntgenstraat verkeersbrigadiers.

De oversteekdienst wordt door ouders van onze school onderhouden. Elk jaar zijn er nieuwe vrijwilligers nodig die willen helpen de kinderen veilig de weg over te helpen, omdat ouders stoppen als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wilt u eens per week ’s ochtends of ’s middags een half uurtje helpen de kinderen veilig te laten oversteken? Spreek ons aan!

Klassenouders

In elke groep op de KWS krijgt de leerkracht ondersteuning van een klassenouder. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt meestal bepaald wie van de ouders de klassenouder wordt. Bij activiteiten coördineert de klassenouder de communicatie naar en aanmelding van de ouders. Deze activiteiten variëren van meegaan met een excursie tot het versieren van het lokaal voor Kerst. Vaak regelt de klassenouder een attentie voor de leerkracht bij verjaardagen en het eind van het schooljaar. Ook wanneer een kind langdurig ziek is, een broertje of zusje heeft gekregen e.d. besteedt de klassenouder daar aandacht aan. De financiën hiervoor worden door de klassenouder of jaarlijks of per activiteit georganiseerd. De klassenouder kan ook op eigen initiatief - in overleg met de leerkracht - activiteiten organiseren.