Betrokken ouders

Op de Koningin Wilhelminaschool zijn veel ouders die een grote betrokkenheid tonen en mee willen doen en denken met en voor de school en haar leerlingen. Essentieel voor het optimaal functioneren van een school. Als ouder kunt u op vele manieren betrokken raken bij de school. Naast lees- en rekenouders zijn er meerdere commissies en werkgroepen die de school en kinderen ondersteunen.

Medenzeggenschapsraad (MR)

De MR volgt de beleidsbeslissingen vanuit de overkoepelende PCBO en de KWS en bezien de uitvoering hiervan kritisch. Zij bevordert de openbaarheid, openheid en het onderling overleg binnen de school. Vragen over beleidsbeslissingen? De MR is uw aanspreekpunt!

De medezeggenschapsraad uit 3 ouders en 3 teamleden. Zit u boordevol ideeën m.b.t. beleidsmatige zaken en kijkt u graag positief doch kritisch naar beleid, dan is de MR wellicht wat voor u! Gaat er een lid weg dan wordt dit gecommuniceerd via de school en kunt u zich verkiesbaar stellen.

Rechten
De MR heeft twee soorten rechten met betrekking tot beleidszaken:
1. instemmingsrecht 
2. adviesrecht

Contactadres: mrkws@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de KWS is onmisbaar in de organisatie en assistentie van buitenschoolse activiteiten en festiviteiten op school. Pleinfeest, schoolreisjes, zonder OR is het niet mogelijk. De OR heeft als belangrijke taak dan ook het beheer van de ouderbijdrages. In overleg met het lerarenteam en de directie staat de OR borg voor een zinvolle besteding hiervan.

Bent u enthousiast en praktisch ingesteld, dan is de OR echt iets voor u! Naast dat u zitting kan nemen in de raad vraagt de OR ook regelmatig extra hulp bij de organisatie van activiteiten. Veel ouders werken een of meerdere keren als vrijwilliger mee, onder meer voor het:

 • pleinfeest;
 • kinderboekenweek;
 • kerkvieringen;
 • sinterklaasfeest;
 • uitstapjes w.o. schoolreis/museumbezoek;
 • sporttoernooien;
 • toneelprojecten;
 • informatie- en ouderavonden.

Contactadres: orkws@pcboapeldoorn.nl

Stichting TSO KWS

De Stichting TSO KWS zorgt voor een verantwoorde TSO op de KWS, waarbij de leerlingen onder toezicht van pleinwachten en teamleden gedurende de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school verblijven.

Tot hun taken behoren onder meer:

 • beheer TSO-gelden;
 • zorgen voor en aansturing van de pleinwachten;
 • controle kwaliteit speeltoestellen;
 • aanschaf nieuw materiaal voor de pauze.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en ondersteunend bestuurslid. De directeur van de KWS is bijzonder lid.

Meer weten over de gang van zaken tijdens de pauzes van de KWS? Klik hier...

Contact: overblijfkws@pcboapeldoorn.nl.

 

Verkeersbrigade

De Koningin Wilhelminaschool ligt in het hart van Apeldoorn. Onze leerlingen komen niet alleen uit het centrum en de aangrenzende wijken, maar ook uit de wijde omtrek. Veel van onze leerlingen moeten de drukke Loolaan oversteken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, staan er ter hoogte van de Prof. Röntgenstraat verkeersbrigadiers.

De oversteekdienst wordt door ouders van onze school onderhouden. Elk jaar zijn er nieuwe vrijwilligers nodig die willen helpen de kinderen veilig de weg over te helpen, omdat ouders stoppen als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wilt u eens per week ’s ochtends of ’s middags een half uurtje helpen de kinderen veilig te laten oversteken? Spreek ons aan!

Luizenwerkgroep

Op onze school hebben wij een luizenwerkgroep die zeer actief en regelmatig controles uitvoert. Elke eerste maandag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op ongenode vakantiehuisdiertjes door de luizenpluisouders. Worden er luizen of neten geconstateerd dan worden deze zoveel mogelijk op school verwijderd en wordt er contact met u opgenomen, zodat u thuis u kind gelijk kunt gaan behandelen. 

Vaak heeft elke klas zijn eigen vaste groep luizenpluisouders. Via de leerkracht en/of klassenouder wordt meestal een oproep gedaan om te komen helpen pluizen na een vakantie. Met enkele ouders is de controle vaak binnen een half uur gepiept!

De werkgroep krijgt haar instructies en voorlichting via de GGD. De coördinatie is in handen van leerkracht Annelies Jansen. Vragen? Mail haar...

 

Klassenouders

In elke groep op de KWS krijgt de leerkracht ondersteuning van een klassenouder. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt meestal bepaald wie van de ouders de klassenouder wordt. Bij activiteiten coördineert de klassenouder de communicatie naar en aanmelding van de ouders. Deze activiteiten variëren van meegaan met een excursie tot het versieren van het lokaal voor Kerst. Vaak regelt de klassenouder een attentie voor de leerkracht bij verjaardagen en het eind van het schooljaar. Ook wanneer een kind langdurig ziek is, een broertje of zusje heeft gekregen e.d. besteedt de klassenouder daar aandacht aan. De financiën hiervoor worden door de klassenouder of jaarlijks of per activiteit georganiseerd. De klassenouder kan ook op eigen initiatief - in overleg met de leerkracht - activiteiten organiseren.

Gebedsgroep

In de gebedsgroep bidden we als ouders voor alle kinderen van de school. Omdat we geloven dat onze kinderen stuk voor stuk bijzonder zijn, omdat we het belangrijk vinden en geloven dat hiermee alles begint.

We bidden voor de plek die de kinderen hebben in de klas, voor de dingen waar ze plezier in hebben en voor dat wat ze moeilijk vinden. We bidden voor de leerkrachten en directie, voor ontwikkelingen waar de school en de kinderen mee te maken hebben; voor het grote, maar ook voor het kleine. Daarnaast nemen we ook ruimte om voor elkaar te bidden.

De gebedsgroep is op eigen initiatief gestart. Twee keer in de maand komen zij ´s ochtends bij elkaar bij een van de ouders thuis. Als je eens wilt meebidden, kun je contact opnemen met Rie Eland via rie@riedesign.nl.

Van harte welkom!

Weet je dat de Vader je kent,

weet je dat je van waarde bent,

weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand.

Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld, Gerda Hettasch © Universal Songs