Menu

Ons onderwijs

DSCF7119 highres

Onderwijs van nu

Gevestigd in een mooi, oud gebouw, bieden wij het onderwijs van nu. PCBO Koningin Wilhelmina is een school waar we onderwijs bieden met lessen op verschillende niveaus. Naast de belangrijke lees-, taal- en rekenlessen, besteden we aandacht aan sport, creativiteit, burgerschap, wereldoriëntatie, muziek, Engels enzovoort. We leren met ons hoofd, hart en handen.

DSCF7344 highres

Programmagericht onderwijs

In groep 1 en 2 werken we aan de hand van verschillende thema's. Het kind maakt kennis en vaardigheden gemakkelijker eigen als ze het in hun eigen context kunnen plaatsen. De thema's gaan uit van betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten.

Vanaf groep 3 werken we programmagericht.
Programmagericht onderwijs is vertrouwd, veilig en voorspelbaar. Het kind krijgt de leerstof stapsgewijs aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van methoden voor de verschillende vakgebieden. Uiteraard betrekken we ons dagelijks leven en onze omgeving hierbij zodat het betekenisvol en herkenbaar wordt voor de kinderen.

Erkende Kanjerschool

Voor jezelf opkomen en goed met anderen omgaan. Het lijkt zo simpel, toch kunnen veel kinderen hier wat hulp bij gebruiken. De Kanjertraining heeft als doel om een kind positief over zichzelf en anderen te leren denken. 

Wij zijn een erkende Kanjerschool. In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal-emotioneel gebied richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing.

Wat is het doel van de Kanjertraining?

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij conflicten
 • Leren verantwoordelijkheid te nemen
 • Bewustwording van de eigenheid bij kinderen
 • Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Afspraken

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar 
 • Niemand speelt de baas 
 • Niemand lacht uit 
 • Niemand blijft zielig
DSCF7007 bewerkt highres

Samenwerking

Als school staan we nooit alleen. We werken samen met verschillende partijen uit Apeldoorn om een rijk onderwijsaanbod voor kinderen te kunnen realiseren. Brede talentontwikkeling is waar wij voor gaan. Voorbeelden van onze samenwerkingspartners zijn Coda, Accres, Markant, IVN enzovoort.
Daarnaast vinden wij het van groot belang om samen te werken met opleidingsinstituten. Studenten van verschillende opleidingen en studierichtingen vinden op onze school een opleidingsplek. We zien studenten als onderdeel van ons team.

DSCF7354 highres

Ondersteuning in school

Gelukkig is iedereen uniek. Om kinderen zich te laten ontwikkelen, hebben ze unieke behoeftes. Met ons team bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. Naast onze leerkrachten voor de groep werken we met klassenassistentes en leerkrachtondersteuners. Met de hulp van deze mensen kunnen we ook buiten de klassen groepjes kinderen begeleiden. Zo kunnen kinderen op hun eigen tempo en niveau van het onderwijsaanbod gebruik maken. Dit geldt voor kinderen die extra hulp nodig hebben om de leerstof eigen te maken als voor de kinderen die niet voldoende uitdaging vinden in het reguliere onderwijsaanbod. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op de Koningin Wilhelminaschool, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. 

www.swvapeldoornpo.nl

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Profiel