Kinderen poseren op het klimrek buiten

Godsdienst- en cultuuronderwijs

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke basisschool. Wij proberen met elkaar ons geloof te beleven in de omgang mèt en de zorg vóór elkaar als kind, ouder en leerkracht, naast bijbelverhalen en vieringen. Daarnaast zijn we graag creatief bezig. Muziek, toneel, tekenen en handvaardigheid nemen een belangrijke plaats in ons onderwijsaanbod in. 

Christelijke identiteit


Op PCBO Koningin Wilhelmina werken we vanuit een positief mensbeeld dat is geworteld in onze christelijke identiteit. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht welke achtergrond. Geïnspireerd door de verhalen uit de bijbel hechten we waarde aan de zoektocht met kinderen naar het goede in onszelf en in de ander. Wij mogen mensen zien als kinderen van God, zoals we Jezus mogen zien als ons voorbeeld, die leeft en handelt vanuit een positief mensbeeld, een rotsvast vertrouwen in de goedheid van mensen en keuzes maakt vanuit liefde en hart (Lev) voor mensen.

Meisjes spelen op rekstok

Godsdienst

Op school gebruiken wij de methode Trefwoord voor levensbeschouwelijke vorming. We luisteren dagelijks naar de verhalen en praten met elkaar over de achtergrond van het verhaal, de levensles in het verhaal en wat dit kan betekenen in ons bestaan. We besteden aandacht aan rituelen als gebed en het zingen van liederen. We vieren Kerst en Pasen met de kinderen en ouders.

Binnen de methode Trefwoord en de methoden voor wereldoriëntatie is er naast de christelijke traditie aandacht voor andere geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Heb je vragen over onze christelijke identiteit? 

Neem contact op
Kinderen zingen in musical

Cultuuronderwijs

Tekenen en handvaardigheid nemen een belangrijke plaats in. Deze lessen worden gegeven door twee vakleerkrachten voor de groepen 5 t/m 8. Deze lessen worden gegeven in onze mooie centrale hal. Ook muziekles, zingen en dansen komen ruimschoots aan bod. Zo werken we met de muziekmethode 'Metropool op school', krijgt groep 5 jaarlijks dansles vanuit Wensink en werken we in groep 3 en 4 perioden met een vakleerkracht voor dans. 

Eigen podium

In het hart van de KWS is een podium compleet met een prima licht- en geluidsinstallatie. Dit podium neemt een belangrijke plaats op onze school in. We gebruiken deze ruimte voor tal van creatieve doeleinden zoals musicals, projectafsluitingen, toneelstukken, muzikale optredens en klassenshows.

Cultuurmenu Apeldoorn

Naast de eigen cultuureducatie op school neemt de KWS ook deel aan het Cultuurmenu. Dit cultuurprogramma komt voort uit de Cultuurwijzer; het coördinatiepunt in Apeldoorn voor kunst- en cultuureducatie. Gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn kunnen scholen in Apeldoorn deelnemen aan activiteiten van de verschillende culturele instellingen in Apeldoorn. De coördinatie hiervan wordt verzorgd door Centrum voor Kunsteducatie Markant. Elk cluster van scholen in Apeldoorn krijgt jaarlijks bij toerbeurt één kunstdiscipline toegewezen. De leerlingen van de scholen in dit cluster krijgen culturele activiteiten in deze discipline aangeboden. Er zijn zeven clusters in het Cultuurmenu: audiovisuele vorming, beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, literair, muziek en theater. Markant verzorgt lessen en projecten in nagenoeg alle disciplines van het Cultuurmenu.

Impuls vanuit de overheid

Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil cultuur op scholen stimuleren. Hiervoor is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit opgezet. Doel van dit programma is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek krijgt binnen het onderwijs en dat het cultuuronderwijs naar een hoger niveau getild wordt. Iets wat de KWS van harte ondersteunt. Wij doen hier dan ook graag aan mee. Centrum voor Kunsteducatie Markant coördineert het programma. Leerkrachten Anja Albregts en Lideke van Dam zijn de cultuur-coördinatoren voor de KWS.

Bekijk ons team

Samenwerken met leerlocaties

Meer weten van de partners waarmee we samenwerken op het gebied van cultuur of wilt u meer lezen over het cultuurbeleid van de KWS, het Ministerie van OCW of de gemeente Apeldoorn?

Leerlocaties